GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

 

 
                
 
Sayı       : Sayı : 59706887-900- / '                                                                           
Konu    : Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Sınavı
 
 
 
28.12.2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” gereğince; Bakanlık Makamının 28/10/2015 tarihi ve 158508 sayılı onayı ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını yürütmek üzere “Sınav Kurulu” oluşturulmuş, sınav kurul tarafından görevde yiikselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin takvim hazırlanmıştır.
 
Bakanlığımız merkez ve taşra teş1‹i1atında boş bulunan kadrolar için ilgili yönetmelik çerçevesinde ve Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 19 Mart 2016 tarihinde saat 14:00’da An1‹ara’da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.
 
Başvurular; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselrrıe ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri kapsamında hazırlanan ilan ve duyurulara göre yapılacak olup, belirtilen şartları taşımayan personelin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ve 8’inci ve 9’uncu maddelerinde ise unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel ve özel şartlar düzenlenmiştir.
 
Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavına katılmak isteyen personelin başvuruları Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden (merkezde Genel Müdürlük/Başkanlık, taşrada İl Müdürlükleri aracılığı ile) alınacaktır. Bu lcapsamda merkez ve taşra birimleri başvuruları süresi içinde inceleyerek almak için yeterli sayıda nitelikli ve yetkin personel görevlendireceklerdir.
 
Personel başvuru işlemi tamamlandılıtan sonra başvuru forumunun çıktısı bağlı bulunduğu idareci ve başvuruda bulunan personel tarafından imzalanarak dosyalanacaktır.
 
Bu itibarla;
Görevde yükselme ve unvan değişi1‹ iği sınavına katılacak personele sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrası için nöbet ve mesai düzenlemesinin, personel mağdur olmayacak şekilde yapılması,
  • Sınav sonucunda sınavı kazananların atamaları, tercihleri alınacak başarı sıralaması ve ilan edilen boş kadrolara göre yapılacağının duyurulması,
 
 
 

Eskişehir Yolu/Söğütözü Mahallesi/2177 Sokak/No: 10-A Kat:1 Çankaya/Ankara
Teefon: 812 -7066272
 
 
      
 
Sayı       : Sayı : 59706887-900-
 
  • Hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve diğer şartlara ilişkin olarak son başvuru tarihi olan 19 Subat 2016 tarihinin dikkate almması,
Personelin, ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuruda bulunması,
  • Konunun, ilgili personelden görev başında bulunaıılara imza karşılığı, izinli, görevli veya raporlu gibi nedenlerle görev başında bulunmayaa personels ise gerektiğinde 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümlePi dOğFtlltuSHB II t8İIİ1 I İİi SIIIIIVII Üf1İ1İ1I1 isteyen personelin başvuruları, duyuru ve ilanda belirtileri esas ve yönetmelik hiikümleri doğrultusunda almarak sisteme girişlerinin yapılması,
  • Başvurular yalnızca PYS üzerinden alınacak olup yazı, dilekçe veya başka bir yöntem ile yapılan başvuruların kabul edilmemesi,
  • Sınav süreç ve aşamalarının başvuru kılavuzuna uygun olarak yapılması,
  • Belirtileri tarihler arasmda başvurularm aksatılmadan alınmasırtın temini  için   İl
Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirlerin almması,
hususlarına titizlikle riayet edilmesini rica ederim.
 
 
 
 
 
 
(Yükleme Hatası :Could not find a part of the path 'C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.jpg'.)